Addivirtemuni e satamu!

23 Marzo 2007 4 commenti


“Picciotti stasirsa è sabatu e amma a ghiri a divertiri”

Siamu no 2007 e ancora morunu poviri picciutteddi o sabatu sira, pirchì s’ambriacunu e currunu ca machina.
Tranquilli carusi miei siamu al sicuro, abbiamu dei politici ca sù numeru unu, pinsati ca stì scienziati nun dormunu a notti (forsi pirchì su in giro pe pub?) pi fari leggi pi evitari i stragi.

“CHIUDIAMO LA DISCO ALL’UNA!”
Eh si! cussì s’ambriacunu ne pub!

“ALLORA NIENTE ALCOLICI A CHI GUIDA!”
Vabbè mica l’hannu scrittu na frunti cu guida.

“MULTE SALATISSIME A CHI GUIDA IN STATO DI EBREZZA!”
Fari na multa a unu mortu nun è carinu!

“NEO PATENTATI! NIENTE MACCHINE POTENTI!”
Ok nun ci facemmi guidari i Ferrari ma a Clio 1.4 ca fà 220 km/h si eh.

Ma chi s’hannu a invintari ormai?
Ora pinsirannu di legarici i manu… userannu a cannuccia!
Nu cerottu na ucca no?
Na pietra suttu l’acceleraturi?

STOP STOP STOP ! ! !
Basta ! ! !

Na na cosa più semplici nun si pò fari?
Se a discoteca ci andassimu cu l’autobus? ci putissumu iri in comitiva senza problema di posti na machina e poi…
putissumu viviri e ballari tutta a notti senza susciari intra nu palluncinu all’uscita, i nostri genitori fussunu più tranquilli, nenti incidenti ne strati, certu avissumu a essiri certi ca almenu l’autista è SOBRIU!

CALCIO? Certo, nei cogl……

8 Febbraio 2007 6 commenti


Bittoria contro Carrapipi.
Domenica ore 09:50.
Pippinieddu “uocciu sguerciu”, arbitru di promozioni ri pallavolo fà il riconoscimento, non vola na musca.
Fischiu ri iniziu, mi taliu attornu e dicu:
- ma unni minch… è u pubblicu? C’è sulu u nonnu ri Saruzzu ca già dormi e na fimmina racchia ca sarà sicuramenti a zita ri l’arbitru pirchi si assumigghiunu.

2-2 pallonetto piazzato in massima elevazione con finta schiacciata in diagonale con annesso urlo “finto” per simulazione di potenza scaricata sulla palla
Fischio – OUT
M’ha scusari, MA COME OUT sig. arbitru, è sulla riga a palla – gentilmente replica Turiddu u capitano.
2° fischio – CARTELLINO GIALLO CONTRO IL CAPITANO
Nciacarumiu ma nun si ci pò diri mancu chi sù beddi sti uocci (in realtà….)

5° set – tie break – 15-16
Picciò o facemmu stu puntu o a casa comu curnuti.
Battuta, ricezioni impiccabili “alla saddam”, alzata da sucata, Franciscu dettu Cicciuzzu u luoncu “centrali” titolari sauta comu nun mai, schiacciata nei tri metri di tutta forza e rabbia, stavota nun è righa ma malirittamenti intra….
Fischio – OUT
NOOOOOOOO!!!!!! Ma sig. arb…
2° fischio – CARTELLINO ROSSO CONTRO IL CAPITANO
FINE DELLA PARTITA

E si picciotti miei e così, ne partiti di pallavolo nun si pò mancu fiatari ca subitu “CARTELLINU…”, certu se ci permitissuru ri fari chiddu ca vulissimu, magari ri dari pirati all’avversariu o sputarici na facci, forsi putissimu dari macari qualchi tistata no pettu a qualcunu di mala manera o na gomitata na mascella, si putissi chiamari l’arbitru “cunnutu” e chissà forsi anche u nonninu ca ci viri fari così ci vorrebbi imitari, magari fora do stadiu cu na sbranca di ferru ne manu, e chissà poi se tra a fudda ci putissi magari scappari qualchi… MORTU.

ps “dove c’è disciplina c’è rispetto – dove c’è permissivismo c’è violenza”

Categorie:Serie A Tag: , ,

A te e a tutta la tua famiglia…. zzzà

1 Gennaio 2007 6 commenti


C’era una volta in un’area fertile della Mesopotamia, situata fra i fiumi dell’Eufrate e del Tigri uno stato di nome Iraq.
Quà viveva, in una casetta per caso costruita sotto terra che per entrarci si doveva aprire una stretta botola, un uomo con la barba bianca e con poveri vestiti, tutto sudicio e forse anche affamato.
Faceva tenerezza a vederlo, forse aveva anche i pidocchi e la carie ai denti.
Per non parlare dei capelli, forse erano mesi che non li poteva lavare e tanto meno pettinare.
Il giorno del suo compleanno…. era solo!
Per il suo onomastico… solo!
Venne il freddo e non aveva neanche una coperta in più per scaldarsi, accendeva ogni tanto un fiammifero così come faceva la protagonista di una fiaba che ogni tanto raccontava a se stesso.
E venne anche il natale…ed era solo!
Ma la cosa più struggente fù quando arrivò il capodanno che così festeggiò:
“nciacarumiu questu annu mi devu propriu divertiri, vabbè cà staiu fannu u bottu cà, ma vogliu fari i botti, accussì dico addiu a stu annu ca nun a statu tantu bbonu”
Allora prese un misero sacchetto di cartone ci soffiò dentro e … 3, 2, 1 BUUUUUUUUUUUM!!!!!!

Certo non fù come se lo aspettasse quell’anno, infatti fu peggiore del primo, fu preso dai cattivi e fù inpiccato!

Nella sua vita non vi è stato un spazio nè per la pietà, nè per ripensamenti. Saddam è stato un feroce dittatore, schiavo della paura di complotti e trame, spietato e privo di scrupoli. Resta ora da vedere quanti uccideranno in suo nome e quanti ne faranno un martire…
tratto da un’articolo di “Toni Fontana”

Categorie:Argomenti vari Tag: , ,

Bologna numiru Tri

3 Dicembre 2006 2 commenti


Sicunnu mia u sindacu ri Bologna ogni tantu pigghia dui o tri aerei e fa piovere allucinogeni supra a so città.
Pirchi?
E’ semplici, su tutti fora ri testa, ma chistu mi piaci assai!

Erumu arrivati ca Kapiroska mi fici vedere u centru cu tutta a machina, poi posteggiammu e ni pigghiammu na bella birra ri nu pab di nu corso do centru (nun mi dummannati comu si chiama ca nun mi ricordu mancu na via) e mentri parravumu, fumavumu e vivievumu ad un certu puntu la piazza adiacente al pub si riempiu di polizziotti e ri Pankabestia ca erunu incazzati na bestia cu i polizziotti.
Nu macellu, parevamu ‘nto telegiornali, e infatti u giorno dopu era su tutti i giornali e i tele..
U sapiti chi successi? Nu Punkabestia si era misu ri latu pi esplicari na funzioni primaria di minzione di urina cioè stava “pisciando pi strada” e nu polizziottu lo aveva intimatu ri non pisciari peri peri, ma nu so amicu punk. si incazzau e macari tutti gli altri, giustamenti u polizziottu chiamò aiuti e…. vabbè u restu u cuntaiu prima.

E chistu nciacarumiu fù a prima sirata, ma….
….sta prima sirata nun si finiu accussì, anzi magari sarebbe finita ma era destinata ad essere una delle più lunghe serate a Bologna….

Categorie:Argomenti vari Tag: ,

Bologna – Attu 2 – "di notti"

1 Ottobre 2006 11 commenti


E finalmente arrivò la notte…

Picciotti miei Bologna iè bella, ma ri notti iè tutta natra cosa!!!

Iu nun sacciu se pirchi eru cu Kapiroska e mi purtava ne posti comi a riddu (cioè strani) o Bologna è veramenti accussì.
Sicunnu mia se esistissi sulu Bologna i stilisti murissunu ri fami, avvissunu a cambiari mistieri, putissunu fari soldi a vinniri birra o spacciari qualchi canna.

E si, a Bologna, a sira prima ri nesciri si ioca a “moscacieca” accussì cu tutti e dui l’occhi bindati si scielgunu i vistiti ri mettiri, qualsiasi cosa capita va bene, cavusi lunghi o cavusi curti, maglietta misa o cuntrariu o cammisa strazzata, stivali nta estati, pi nun parrari re fimmini comi su cumminati.

I fimmini mi fanu moriri, a gonna supra e jeans, capiddi ca rasta na testa, u viddicu (l’ombelicu) ri fora e co pirsinghi ca ci devi essiri pi fforza, appittati mali e tatuagghi ovunque.

Ma a cosa importantissima picciò è:
“nun pigghiati u paccu de sigaretti mentri passa qualcunu!”
pirchi?
pirchi co mo pacchettu fumarru ciù assai i bolognesi ca iu
-”me la offri na siga?”- si certo
-”hai na siga?” – prego
-”me ne accendi una delle tue?” – vai
-”me ne dai un’altra?” – ma vai aff…

A prima sira Kapiroska mi purtau o centru… ca machina.
-”minch… nun c’è mancu nu postu”
-”fai un’altro giro”
-”porca putt… unni l’hamma a mettiri”
-”e dai fai un’altro giro che lo trovi”

Quella sira entrammu tre o quattru volti ca machina o centru, trasi e nesci, trasi e nescie, e ancora oggi stammu aspittannu tre o quattru multi!!!

U cuntu è luoncu e ciaiu suonnu, picciò vi fazzu sapiri tra qualchi giornu chiddu ca successi sa sira e chi sira…

ciau ciau

Categorie:Argomenti vari Tag: , , ,

Bologna – Attu 1 – "a casa ri Saru"

28 Giugno 2006 9 commenti


E nenti, cu tuttu stu caviru ca cià statu mi decisi ri pigghiarimi quattru iorna ri ferie, tantu pi staccari a spina e svagarimi tanticcia.

Sicunnu viatri unni putia scegliri di iri?
No stati sbagghiannu tutti…..
…..A BOLOGNA….!!!!

E si pirchi a Bologna nun sulu c’è ciù caviru ri ccà ma è ancora peggiu.
Niatri a Vittoria aviemmu i serri, a Bologna hannu “l’effettu serra”.

Spiegazioni scientifica
Effettu serra: cioè u cielu è grigiu comi a plastica de serri e u caviru è soffocanti comi intra na serra.
(ncià chi sugnu bravu ne spiegazioni ah)

Comunque ni truvammu iu e Kapiroska a Bologna dopo soli 14 ore di macchina (na passiata!)

- Ciau Sarù (Saru è u nuostru amicu ca travagghia a Bologna)
- Cu minchia è ca rumpi i cogl…?
- Saruzzu amicu miu iu sugnu, l’amicu tò!
- Ma scusari amicu miu nun v’avia ricanusciutu, saliti saliti.

I casa ri Saru battezzata “u Bunker” è, comi si pò diri, nun mi veni a parola, è comi se fussi nu, nu, nu Bunker.

Spiegazioni scientifica
Bunker: si definisce Bunker a casa ri Saru, cioè du postu fattu tuttu ri cementu armatu co tettu vasciu, dove l’aria pi nu stranu effettu (che noi scienziati abbiamu definitu “u stranu effettu ra casa ri Saru”)
se unu rapi tutti i finestri l’aria nun circola, ma fora c’è ventu, si ma l’aria nun circola u stissu.
(nciacarumiu sempri ciù bravu staiu addivintannu che spiegazioni…che pauura!)

Na casa particolari nun si ci pò ddiri nenti, ma a cosa ciù particolari ri tutti era a “sveglia naturale”

Spiegazioni scientifica
Sveglia naturale: si definisce sveglia naturale quel fascio di luce all’alba di ogni santissimo e benedetto giorno che riesce a penetrare dalle finestre in assenza di una adeguata e santissima copertura o filtro o qualsiasi altra cazzata che possa fermarlo, col potere di riuscire a schiaffeggiarti alle prime ore del mattino e scaraventarti fuori dal letto maledicendo quel benedetto giorno che non aveva altro da fare che diventare giorno e non restare notte porca butt..
(truoppu bravissimu sugnu oramai…da grande farò lo spiegatore!)

Comunque aviti capitu che vacanza mi stava aspittannu, iu e Kapiroska siculi DOC intra na casa che nun avia nenti ri DOCCHI.

A prossima vota vi cuntu comi passavumu i sirati na mitica Bologna.
Vi aspettiu picciò!!!

Categorie:Argomenti vari Tag: , , , ,

Evviva sta… sposa!

10 Giugno 2006 3 commenti


“Avanti, itavinni tutti ca stasira haiu a chiffari”
“senti viri ca è mia sorella”
“è mò muggheri”
“tu mittisti nà firma e addivintau tò muggheri, idda inveci era già mò suoru prima ancora ca idda nascissi!!!”

E accussì si finiu a sirata di ieri.

Nun parraiu ciù pi tuttu u viagghiu, eru ncustiatu, ma di unni vinni chistu, dopu 20 anni ca mi crisciu a mò suoru veni nu sconusciutu e sa porta a Roma e comi nun bastassi ni ietta fori do locali pi curcarisi insiemi a idda.

Però picciotti miei ma quantu era bedda cu du vistitu luoncu e che spaddi ri fora. Tutta truccata ca paria na pupidda.
Na principessa!

Nu bellu matrimoniu nun c’è chi ddiri, brindisi ri ccà e brindisi ri ddà, e vasuni ri ccà e vasuni ri ddà, e slinguazza ri ccà e sling…. ma basta tanticcia ri contegnu ca c’è nu frati ca stà taliannu!

Nun sugnu gilusu e ca mi dà fastidiu!

U momentu ciù bellu fù quannu na sò cumpagna ni ciamau tutti vicinu a nu schermu giganti e ni fici abbiriri nu clip cu na brevi storia de du piccioncini.
Foto ri quannu si vittunu a prima vota, foto ri nichi, fotu ca sìabbrazzunu e si munciunu, fotu da gita e…..
…foto di mio nonno che….
…dall’alto,
alza un bicchiere di vino
in augurio agli sposi
felice di condividiri per intero
tutto quel momento di gioia, come se,
avissi raputu di forza i nostri cori e
n’avissi vasatu l’anima!

Ci siamu commossi tutti ca paria nu funerali no nu matrimoniu, cu si girava a testa cu scia fora cu si stricava co zzitu cu pumiciava (?).
Vabbè….
a vita è accussì, si nasci, si campa e si mori e….
….purtroppu…. c’è cu si pigghia a mò suoru!!!

Categorie:Curiosità Tag: ,

Nun è tuttu russu e niviru ciò che luccica

3 Febbraio 2006 6 commenti


Nciacarumiu ma u viristuvu chi successi mercoledi (1 febbraiu)?
Premettu na cosa, a mia u calciu nun mi piaci, nè virillu a televisioni nè tantu menu iucarici.
E allura? Mi putiti riri, ma chistu chi centra?
Centra centra e comu se centra.
Cuminciu do principiu.
Mercoledì minniu a palestra, mi spaccaiu tanticcia che pisa, e dopu na bella surata ca bicichetta mi fici na bella doccia.
Stavu turnannu a casa quannu rissi:

- “ma chi minchia aia a manciari stasira?”

E mentri eru ca machina visti na pizzeria d’asportu e mi firmaiu.
Ordinaiu na pizza ca mancu ci trasiva intra u cartuni ri quantu era rossa.
C’era a televisioni addumata e quarda un pò indovinati chi c’era, calciu calciu e ancora calciu.
Du palli…
Però…

C’eranu tanti omini rosa e tanti quanti niviri e russi.
Minc… ma è Palermu-Milan!

Poviru Palermu ora ci ni fanu re cani….e vabbè!

Primu GOL, sicunnu GOL, ma, nciacarumiu macari u terzu GOL, noooo nun ci puozzu cririri o si scanciarru i maglietti o u Palermu a sira prima avia statu a nu reiv!

U rissi prima e u ricu macari ora, iu ri calciu nun ni capisciu nenti, u calciu mi pari frigoriferu, ma a curiosità nun è sulu fimmina.
Nun è ca u Palermu s’accattau a Pelè, Platinì e a Maradona u ficiunu siccari pi iucari cu iddi?
Visti a scheda da squadra do Milan e…
…mizzica, mi scantaiu ri nomi ca c’eranu scritti: Cafù, Kakà, Serginho, Shevchenko e ppui macari italiani tipu Maldini, Costacurta, Nesta, Gattuso, Pirlo, Inzaghi e mi fermu ccà senò nominu tutta a nazionali italiana.
Poi taliaiu a scheda ro Palermu e mi misi a ririri, ma cu su chisti? ma anu fattu filmi? ma di cu ci riciunu! Viautri i canusciti a Barone, Polito, Accardi o Palmiteri o Di Michele?

Vi ricu sulu na cosa, ri calciu nun ni capisciu nenti e nun ni vogghiu capiri, ma avi na vita ca facciu sport agonistico, a squadre e non, e aiu caputu na cosa sula, chiddu ca vinci nun è u nomi o u campiuni sulu, è a squadra ca vinci, tutti non unu, tutti i iucaturi nessunu esclusu.
Palermu fù na squadra u Milan… na bomboniera.

Categorie:Curiosità Tag: , , ,

Attenzione a Babbu Natali

23 Dicembre 2005 16 commenti


E macari quest’annu arrivau Natali.
Iu pi precauzioni mi pigghiaiu i ferii, nun si sà mai.
Nun staiu schirzannu, si rischia assai.
E’ risaputu, c’è macari nu ritornellu “se pì natali ti vuoi arricriari assai devi mangiari”.

Ma vi siete mai chiestu picchì ri stu periudu i genti si affuddanu nè supermercati e diventunu a volte macari violenti?
Si scantunu ca nun trovunu nenti, è veru.
Vi immaginati nu natali ca ad un certu puntu, dopu 6 ore e 36 minuti ca mancianu ri tuttu, si fermanu tutti, si talianu ne facci, muti muti

- “nciacarumiu è ora?” – unu rici – “a sausizza si finiu, i ‘mpanati macari, ri carni ri cavaddu mancu l’ummira”.
- “a mia nun mi invitati chiù, chi vita di mer….!”
- “chi natali approssimativu!”
- “cu sunau?”
- “vabbè ciau all’annu prossimu…!”
- “cu sunau?”
- “mancu vi salutu!”
- “picciotti avi un’ora ca suonunu a porta”

Aprono la porta e appare un uomo barbuto, grasso e vestito di rosso.

- “e tu, cchi vvoi?”
- “io sono Babbo Natali, chiddu ca vi porta i regali”
- “e chi ci purtasti? cosi ri mangiari, veru?”

Pigghia unu e ci scippa u saccu ca tiniva dietru li spaddi e arrimisca.

- “ma cà ci sunu sulu giocattuli, ma chi vinisti affari? vatinni và!”
- “viriti ca sugnu Babbu, mica scemu, nciacarumiu* sempri bestia siti, nun aviti caputu nenti, strunzi. Pi natali amma essiri tutti buoni, tutti bravi e aiutari u prossimu, e allura mi fati accomodari ca aiu na fami ca nun ci viru chiù?”

*Babbo Natale legge regolarmente il mio blog, da quì nasce l’ormai epica espressione “nciacarumiu”.

Scherzo ovviamente, era un modo (penso carino) per farvi a tutti i miei più calorosi Auguri di Buon Natali

A volte … torno e ritorno

2 Dicembre 2005 24 commenti


Sugnu ccà, sugnu ccà, sugnu turnatu dopu tantu tempu, l’erba tinta nun mori mai qualcunu rici e forsi è macari veru.
Picciotti beddi do mo cori mi siti mancati tutti, e iu? Avanti nun riciti minchiati, addiri almenu unu ca m’avissi addummannnatu unni eru finutu, chi fini avia fattu, pirchì nun haiu scrittu cchù.
Vi capisciu amici miei, mica putiti pinsari a mia, cu tutti di cosi ca aviti acchiffari, u capisciu certu, macari iu avutu cchi’ffari.
Madooo (abbreviativu ri madoonna), avi ri lugliu ca nun scrivu minch… cioè cosi miei interessanti e di alto contenuto cultural-sociale (nciacarumiu ri italianu ca mi sciu fora oh oh!).

Comi aviti passatu l’estati? Vi aviti fattu i bagni a mari? Addivintastuvu niviri niviri comu dei marucchini? V’accarpastuvu sutta o suli a stari comi lucertuluni?
O avete fattu comi a mia, a scassarimi tutti i pomeriggi a iucari a beach volley, e schiaccia ri ddà e schiaccia ri ccà, e alza ri ccà e alza ri ddà, e tri tri e tricchi tracchi, arrivavu a casa ca m’avievunu a pigghiari co cucciarinu, e menu mali ca prima mi facevu l’ultimu bagnu e novi ri sira quannu nun si viria cchiu a palla, sennò avissi arrivatu npanatu ri sabbia da testa e piedi a casa cu mò màmma ca paredda pronta pì friggirmi.

E a sira poi nun vi cuntu, ma vu cuntu u stissu, n’anfilavumu nu paru ri geansi, na maglietta sbreghisi, n’amprufumavumu e scievumu.
Tutti i siri Pabbi Pabbi (tra i Pub), a bbiviri e ballari finu e matinati, e quannu nun cià facevumu cchiù, cu l’uocchi a pamminedda, andavamu a pigghiari u paninazzu, nciacarumiu tri chili e mezzu ri paninu, patatini ca scricciavanu ri fora, maionese ca ni culava ne dita, sausizza cavira cavira ca ni bruciava tutta a lingua ma, criritimi, beddi sirati, spensierati, cu l’amici miei, chiddi giusti s’intende.

E si, nun servi fari cosi de turchi, nun servi ammazzarisi ca machina, umbriacarisi a notti o fumari spinelli pi addivirtirisi, bastanu quattru veri amici e u iocu è fattu.

A prestu picciò.

Categorie:Argomenti vari Tag: , ,